МНПТ "Обереги"
Вт, 11.08.2020, 20.45
Меню сайту

Категорії каталогу
Різне [9]
Наші праці [26]

Форма входу

Пошук

Друзі сайту

null

null

Статистика

Наше опитуання
Українські етнічні території: Кубань, Холмщина, Підляшшя, Стародубщина і т.д. мають бути:
Всього відповідей: 241

Головна » Статті » Різне

Статут Студентського Наукового товариства історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка
Положення про Раду студентського наукового товариства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Статут Ради студентського наукового товариства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнтюка

1. Загальні положення

1.1. Студентське наукове товариство Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка історичного факультету (надалі по тексту СНТ) є самокерованим суспільним об'єднанням студентів, створеним на основі спільності інтересів в області наукових досліджень.
1.2. СНТ створюється та діє на основі добровільності, рівноправ'я його членів, самоврядування і законності.
1.3. Діяльність СНТ здійснюється відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.
1.4. Керівним органом СНТ є Рада СНТ. У Раду СНТ входять студенти, які займаються науковою роботою на профільних кафедрах історичного факультету.
1.5. Рада СНТ має бланк зі своїм найменуванням, емблему, членський квиток, затверджені радою університету з представлення Ради СНТ.
1.6. Рада СНТ будує свою роботу в тісній взаємодії з адміністрацією Тернопільського національного університету.
1.7. Загальне керівництво СНТ здійснює проректор по науковій роботі.
1.8. Наукове керівництво СНТ здійснює його куратор, який призначається наказом ректора університету.
1.9. Діловодство Ради СНТ ведеться в порядку, визначеному законодавством.

2. Мета та завдання

2.1. Основною метою Ради СНТ є залучення талановитої молоді в сферу науки, створення умов для заняття науковою роботою студентами, залучення студентів і вдосконалення їх навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.
2.2. Рада СНТ ставить перед собою наступні завдання:
2.2.1. залучення зацікавлених студентів до роботи в студентських наукових гуртках;
2.2.2. координація діяльності студентських наукових гуртків при кафедрах;
2.2.3. організація щорічних студентських наукових конференцій університету, семінарів, тематичних «круглих столів»;
2.2.4. організація щорічних університетських конкурсів наукових студентських робіт;
2.2.5. щорічна організація I туру Всеукраїнських студентських предметних олімпіад;
2.2.6. організація активної участі студентів у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт;
2.2.7. підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт, що виконуються студентами;
2.2.8. сприяння публікації і впровадженню в практику результатів наукових досліджень студентів;
2.2.9. розширення міжнародних студентських зв'язків, встановлення контактів з вищими медичними закладами України, країн СНД, а також далекого зарубіжжя для обміну делегаціями і спільної діяльності;
2.2.10. участь у щорічних республіканських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, конференціях;
2.2.11. збір, накопичення інформації наукового і практичного характеру, її надання зацікавленим особам;
2.2.12. випуск періодичного видання (Вісник СНТ історичного факультету), у якому освітлюються питання студентської науки історичного факультету Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка;
2.2.13. створення і підтримка Інтернет-сервера СНТ історичного факультету ТНПУ;
2.2.14. розповсюдження серед студентів–істориків етичних принципів.

3. Обов’язки Ради СНТ

3.1. Рада СНТ контролює роботу СНТ на кафедрах;
3.2. Представляє ректорату кандидатури членів СНТ для нагородження дипломами, грамотами, преміями і т.д.;
3.3. Здійснює контроль за наданням студентам наукових днів;
3.4. Організовує участь студентів в університетських, республіканських та міжнародних конкурсах наукових робіт;
3.5. Організовує участь студентів в університетських, республіканських та міжнародних олімпіадах;
3.6. Організовує участь студентів в університетських, республіканських та міжнародних конференціях;
3.7. Встановлює і підтримує зв'язки зі студентськими науковими товариствами інших вищих педагогічних установ освіти і вищими учбовими закладами іншого профілю;
3.8. Спільно з адміністрацією університету бере участь у відборі кандидатів на наукову роботу, іменні стипендії, до магістратури та аспірантури, направленні за кордон на стажування.

4. Склад СНТ та Ради СНТ

4.1. До складу Ради СНТ входять: голова, заступник голови, секретар, шеф-редактор Вісника СНТ, члени Ради СНТ, студенти які прийняті по письмовим чи усним заявкам, які організовують роботу наукових секцій.
4.2. Рада СНТ проводить свої засідання не рідше одного разу в два тижні. Рішення ухвалюються більшістю голосів за наявності не менше 2/3 членів Ради СНТ і оформлюються протоколом.
При рівності голосів вирішальним є голос голови, а у разі його відсутності-заступника голови Ради СНТ.
4.3. Позачергове засідання Ради СНТ проводиться за рішенням голови або на письмову вимогу не менше однієї третини членів Ради.
4.4. Член ради має право у будь-який час заявити про вихід зі складу Ради СНТ, надавши про це письмову заяву на ймення Ради СНТ.
4.5. У відсутність голови Ради СНТ його обов'язки виконує заступник голови Ради СНТ у межах делегованих йому повноважень.
4.6. До складу СНТ входять студентські наукові гуртки при кафедрах історичного факультету ТНПУ, роботою яких керують завідувач кафедрою і науковий керівник гуртка.
4.7. Членами СНТ є усі студенти які навчаються на історичному факультеті ТНПУ, де пасивними є ті що не приймають активної участі в діяльності СНТ ТНПУ, а активними – ті що приймають активну участь в діяльності СНТ ТНПУ.
4.8. У СНТ відсутня система членських внесків.
4.9. Прийом у члени Ради СНТ проводиться за рішенням Ради СНТ на підставі письмової заяви вступаючого і рекомендації наукового керівника.
4.10. Рада СНТ розглядає письмові заяви про прийом в члени Ради СНТ і ухвалює відповідне рішення більшістю голосів своїх членів.
4.11. Кожному члену Ради СНТ видається членський квиток встановленого зразка.
4.12. Членство в Раді СНТ припиняється у випадках:
- виходу з членів Ради СНТ за власним бажанням;
- виключення з членів Ради СНТ.
4.13. Вихід з членів Ради СНТ за власним бажанням проводиться на підставі письмової заяви члена Ради СНТ.
4.14. Рішення про виключення ухвалюються 2/3 голосів від числа членів Ради СНТ. Підставами для виключення є:
- невиконання членом Ради СНТ обов'язків, передбачених дійсним Статутом - Положенням;
- здійснення дій, що суперечать положенням дійсного Статуту - Положення.
4.15. Член Ради СНТ має право:
- здійснювати ініціативні пошукові дослідження;
- брати участь в конкурсах для отримання коштів на виконання науково-дослідної роботи і підвищення своєї кваліфікації;
- у встановленому порядку з дозволу адміністрації університету використовувати матеріально-технічну базу та інформаційні ресурси університету;
- обирати та бути обраним у керівні органи СНТ;
- представляти свої наукові роботи для участі в конкурсах, конференціях і для видання;
- брати участь у наукових студентських конференціях інших Вузів, зокрема іноземних;
- при успішному виконанні науково-дослідної роботи і високої успішності при наявності рекомендації Ради СНТ, кафедри і з дозволу декана факультету працювати за індивідуальним учбовим планом;
- найбільш активні члени товариства користуються правом отримати рекомендацію Ради факультету щодо заняття науково-дослідною та педагогічною роботою після закінчення університету, зокрема в ТНПУ;
- при відмінній успішності отримати рекомендацію-клопотання про перехід з позабюджетної на бюджетну форму навчання.
4.16. Член Ради СНТ зобов'язаний:
- виконувати вимоги Статуту, рішення конференції і Ради СНТ;
- систематично вести науково-дослідну роботу в одному з гуртків;
- регулярно виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка;
- брати участь у студентських наукових конференціях;
- брати участь у конкурсах студентських наукових робіт;
- відвідувати збори членів СНТ, звітувати про виконану роботу;
- брати участь в організаційній роботі товариства.

5. Журналістський склад «Вісник СНТ» та його обов’язки

5.1. Журналістський склад «Вісник СНТ» складається з: шеф-редактора, літературного редактора, дизайнера, верстальника, журналістів.
5.2. Шеф-редактор «Вісник СНТ» займається редагуванням, збором статей на наукову тематику по історії та діяльності СНТ, перевіркою оформлення, дизайну, літературного редагування та додатковою інформацією для подання у «Вісник СНТ», керівництвом випуску газети.
5.3. Літературний редактор перевіряє і редагує статті які подаються для випуску у «Вісник СНТ».
5.4. Дизайнер та верстальник займаються оформленням вигляду і розміщенням статей по рубрикам.
5.5. Журналісти подають статті для їхнього друку у «Вісник СНТ»
5.6. «Вісник СНТ» повинен випускатися не менше ніж один раз на два місяці.

6. Міжнародні зв'язки

6.1. СНТ має право підтримувати прямі міжнародні студентські контакти та зв'язки з вищими педагогічними установами утворення країн СНД, а також далекого зарубіжжя; брати участь у здійсненні сумісних студентських заходів і програм.

7. Порядок припинення діяльності СНТ

7.1. Припинення діяльності СНТ може бути проведене у встановленому законом порядку.

8. Процес обрання голови СНТ, заступника голови СНТ, секретаря СНТ, шеф-редактора «Вісник СНТ», Ради СНТ.

8.1. Голова СНТ історичного факультету ТНПУ обирається всіма присутніми студентами на установчій конференції по обраню нового складу СНТ за поданням кандидатур від студентів.
8.2. За поданням нового голови СНТ обираються його заступник та секретар.
8.3. Шеф-редактор «Вісник СНТ» обирається загальним голосуванням за поданням усіх присутніх студентів або голови СНТ і є підзвітним голові СНТ історичного факультету і Раді СНТ університету.
8.4. Журналістський склад «Вісник СНТ» призначається Радою СНТ.
8.5. Рада СНТ формується із присутніх студентів на установчій конференції за поданими від них заявок.

Категорія: Різне | Добавив: papir (10.04.2008) | Автор: Мисик Володимир
Переглядів: 3207 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/2 |

Всього коментарів: 0
Добавляти коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright MyCorp © 2020
Хостинг від uCoz